Въведете вашите потребителски данни

Формуляр за съгласие за използване на личните данни на кандидатите

В съответствие с Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) заявявам, че съм прочел/а и разбрал/а съдържанието на настоящия формуляр за съгласие. Давам съгласието си обработката на личните ми данни (включително чувствителните лични данни) да се извършва от

"Менпауър България" ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено по законите на Република България, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175110216, седалище София, ул. "Никола Мирчев" 33, офис 3; и

и/или неговите филиали („Администратор на данни“) в пълно съответствие с ОРЗД, уведомлението за поверителност на администратора на данни, намиращо се на условията за поверителност на Менпауър („Уведомление за поверителност“) и всички други действащи закони за защита на личните данни.

ОРЗД установява правила, отнасящи се до защитата на физически лица по отношение на обработването на лични данни и правила, отнасящи се до свободното движение на лични данни. Той защитава основните права и свободи на физическите лица и в частност тяхното право за защита на личните данни. Вашите лични данни се събират, обработват и предават само до степен, която е съвместима с тези цели и с уведомлението за поверителност; въз основа на принципите за честност, законосъобразност и прозрачност.

По-специално:


 Съгласен/на съм  Не съм съгласен/на

 Съгласен/на съм  Не съм съгласен/на

 Съгласен/на съм  Не съм съгласен/на